Ecodelsa «Empreses Instal.ladores (RASIC)»

A partir del dia 10 de juny entra en vigor la nova normativa (Decret 30/2010) per a empreses instal·ladores, professionals i tallers de reparació d’automòbils, per la qual es crea el Registre d’Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya (RASIC).

Que es El RASIC?
Es un registre en el qual s’inclouen els operadors de la inspecció, les entitats d’avaluació de productes industrials, les entitats d’avaluació de riscos industrials, els professionals i les empreses d’instal·lació, manteniment, reparació i operació d’instal·lacions i productes industrials i els tallers de reparació de vehicles automòbils. Per aquest motiu, els agents que vulguin desenvolupar la seva activitat a Catalunya, han de comunicar la seva voluntat de prestar el servei aquí i per tant inscriure’s al Registre.

Els tràmits de tots els registres d’activitats específiques s’han d’iniciar amb la presentació d’una Declaració responsable.

Amb aquesta delaració el titular del registre, o el seu representant (apoderat o representant legal) declara, sota la seva responsabilitat, que disposa de la documentació que acredita el compliment dels requisits establerts a la normativa vigent i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant la vigència de la inscripció.

La presentació de la Declaració responsable faculta l’Administració per fer les comprovacions necessàries per verificar la conformitat de les dades declarades i requerir la documentació acreditativa del compliment dels requisits.

Les declaracions que no s’ajustin a la realitat dels fets podran comportar la suspensió de la inscripció i la incoació del corresponent expedient sancionador.

Les empreses que intervenen en la instal·lació, el manteniment i la reparació d’instal·lacions i productes industrials que provinguin d’altres Comunitats Autònomes de l’Estat Espanyol i que estiguin inscrites en el seu respectiu registre no serà necessari que comuniquin l’inici d’activitat a Catalunya, serà suficient amb la seva inscripció d’origen.

Si voleu més informació, podeu trucar a Ecodelsa o clic aquí.